Kroonprinses Beatrix en Prins Claus, geflankeerd door de Wereldpresident van Rotary international Sput Teenstra en zijn vrouw Ella, waren eregasten op de regionale Rotary conferentie in Amsterdam die van 6 - 10 oktober 1965 werd gehouden.

Bestuur

Het bestuur van de Teenstra Foundation bestaat anno 2022 uit de volgende Rotarians:

.           Denise Go-Feij             RC Bilthoven-Zandzegge                         voorzitter
.           Kees Denissen            RC Bussum                                                penningmeester 

.           Jeanette Eesmann     RC Amsterdam-RIO aan de Amstel       secretaris
.           Anne Legeland            RC Amsterdam-Nieuwendam                 lid   
                              


Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar en kan tevens besluiten nemen na overleg online en per mail.

De bestuursleden hebben zitting gedurende drie jaar. Een landelijke spreiding wordt beoogd. Er is een rooster van aftreden en een bestuurslid kan één keer herbenoemd worden. 

De Relatie met Rotary Nederland

De Teenstra Foundation onderhoudt als landelijke Rotarystichting een nauwe relatie met Rotary Nederland. Die relatie hebben we omdat alleen Rotaryclubs en Rotaractclubs een projectaanvraag kunnen indienen.

FIN

De Teenstra Foundation is lid van de FIN die de belangen behartigt van fondsen en foundations in Nederland. 


ANBI    

De Teenstra Foundation heeft sinds 01.01.2010 de ANBI-status onder RSIN-nummer 816766605. 

 

Beleidsplan

De Teenstra Foundation draagt jaarlijks bij aan het mede-financieren van goedgekeurde  projectaanvragen. 

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Jaarverslag

De Foundation verantwoordt haar activiteiten in een jaarverslag.


Jaarrekening

De Foundation publiceert haar financiën in een jaarrekening.

 

Inschrijving Kamer van Koophandel

De Teenstra Foundation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41200950.

De geschiedenis van de Teenstra Foundation

Sput Teenstra Internationaal Rotary President

De tuberculose deskundige C.P.H. (Sput) Teenstra (1903-1973) was President van Rotary International in 1965-1966. Hij is de enige Nederlander die deze functie heeft vervuld.

 

Sput Teenstra en zijn vrouw Ella Ahlin                     
Na de dood van Sput Teenstra richtte zijn vrouw Ella Ahlin de Stichting Maatschappelijk Werk in Rotaryverband op. 

De doelstelling is:  

‘De stichting heeft tot doel bij te dragen aan het dienstideaal van de Rotary-beweging door het verlenen van materiële- en geestelijke steun aan personen en instellingen, zowel in- als buiten Nederland, die daaraan behoefte hebben.‘

 

Ook liet mevrouw Ahlin het volgende opnemen:

a.     Dat deze doelstelling niet veranderd mocht worden.

b.     Dat het basisvermogen niet uitgegeven kan worden.

c.     In haar eigen testament oormerkte zij een legaat voor ‘jeugdwerk in Rotary-verband’.
        Een gedeelte van het vermogen van de Teenstra Foundation is derhalve bestemd
        voor jeugd. 


Op 15.02.2006 werd de naam Stichting Maatschappelijk Werk in Rotaryverband gewijzigd in Stichting Teenstra Foundation. De doelstelling bleef onveranderd. 

Meer weten?

Bekijk ook het interview met de voorzitter Anne Legeland.